Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ galérie Station Contemporary Art Gallery
RD Studio s. r. o., Pri lesostepi 9, 84110 Bratislava, IČO: 50919458, DIČ:2120528696
Prevádzka: ul. Gustáva Mallého 2, Bratislava 851 01

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:

Marketingových činnosti a to formou:
zasielanie direct mailov, newslettrov, programov výstav, informácií o podujatiach pre verejnosť, ako sú vernisáže a programy organizované galériou.

Registrácia na odber noviniek

Návštevník webstránky galérie sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „Registrácia na odber newslettra…“ uvedenom na webstránke stationgallery.sk

V prípade, ak sa rozhodnete odoberať zasielané marketingové informácie o našich aktivitách, zbierame aj údaje s tým súvisiace. Jediným povinným údajom je vaša e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

Ak nám na to udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj na účel zasielania informácií o tituloch, ktoré vás zaujali, špeciálnych ponukách a týždenných novinkách.

Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel.

Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu päť rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa. To neplatí, ak dotknutá osoba využila svoje právo na vymazanie v zmysle čl. 17 nariadenia GDPR.

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu stationcontemporary@gmail.com. Zasielanie marketingovej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách programu môžete odvolať v každom e-maili kliknutím na link ,,odhlásiť sa z odberu“. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Vaše práva môžete uplatniť aj zavolaním na telefónne číslo +421 915713642, písomne na adrese RD Studio s. r. o., Pri lesostepi 9, 84110 Braitslava.

Spoločné ustanovenia:
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:
Právo na prístup
• Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na nápravu
• Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
• Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracovania
• Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
• Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať
• Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Tretie strany:
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Momentálne spolupracujeme so spoločnosťou Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť na telefonickej linke: +421 915713642, poslaním e-mailu na adresu: stationcontemporary@gmail.com, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa: RD Studio, s. r. o., Pri lesostepi 9, 84110 Bratislava.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.